Algemene voorwaarden Atelier Pantazi

Artikel 1.      Definities

1.1.   In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a.   Atelier Pantazi Lijstenmakerij: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden: Atelier Pantazi Lijstenmakerij gevestigd aan de Barbarastraat 32, 6164HK Geleen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65653920;

b.   overeenkomst: de overeenkomst tussen Atelier Pantazi Lijstenmakerij en de koper;

c.    koper: de consument of het bedrijf die een overeenkomst met Atelier Pantazi Lijstenmakerij aangaat;

d.   consument: de koper zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of zijn beroep;

e.   bedrijf: een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf, rechtspersoon of (overheids)instantie.

Artikel 2.      Algemeen

2.1.   Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Atelier Pantazi Lijstenmakerij en een koper waarop Atelier Pantazi Lijstenmakerij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail is afgeweken.

2.2.   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Atelier Pantazi Lijstenmakerij, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.   De toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.   Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Atelier Pantazi Lijstenmakerij vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3.      Aanbiedingen en offertes

3.1.   Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

3.2.   De prijzen in een aan een consument gerichte offerte zijn inclusief BTW en in een aan een koper zijnde een bedrijf gerichte offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3.   Atelier Pantazi Lijstenmakerij kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4.   Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4.      Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4.1.   De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper de overeenkomst heeft ondertekend, akkoord is gegaan met de offerte van Atelier Pantazi Lijstenmakerij of op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Atelier Pantazi Lijstenmakerij.

4.2.   Atelier Pantazi Lijstenmakerij heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5.      Levering

5.1.   Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering af winkel van Atelier Pantazi Lijstenmakerij.

5.2.   Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie, instructies of materialen, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper nadat Atelier Pantazi Lijstenmakerij hem heeft verwittigd.

5.3.   Komen Atelier Pantazi Lijstenmakerij en de koper bij bestelling bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aangekochte producten kosteloos binnen 10 kilometer van de winkel van Atelier Pantazi Lijstenmakerij, tenzij anders overeengekomen. Atelier Pantazi Lijstenmakerij bepaalt datum en tijdstip van bezorging.

5.4.   Indien Atelier Pantazi Lijstenmakerij gegevens of materialen behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan Atelier Pantazi Lijstenmakerij beschikbaar heeft gesteld.

5.5.   Indien Atelier Pantazi Lijstenmakerij een termijn voor levering heeft opgegeven, dan is deze indicatief. Mocht deze termijn overschreden worden door redelijke redenen, dan zal Atelier Pantazi Lijstenmakerij de koper hiervan tijdig op de hoogte brengen. Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn.

5.6.   In het geval dat een met de koper overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Atelier Pantazi Lijstenmakerij ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene leveringsvoorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

5.7.   In principe wordt de koper gebeld en/of gemaild indien producten klaar staan.

5.8.   Atelier Pantazi Lijstenmakerij zal alleen bestelde producten verstrekken aan de koper tegen inlevering van de bij de bestelling aan hem door Atelier Pantazi Lijstenmakerij verstrekte opdrachtbevestiging.

5.9.   Producten die na 1 maand na informeren dat het product/de producten klaar staan en niet zijn afgehaald, krijgen een toeslag wegens opslag en administratie. Deze toeslag bedraagt 5% van het orderbedrag inclusief BTW per maand met een minimum van €5 per maand.

Artikel 6.      Goederen van de koper en retentierecht

6.1.   Indien Atelier Pantazi Lijstenmakerij of de door haar ingeschakelde partij i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst goederen van de koper onder zich heeft, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.

6.2.   Atelier Pantazi Lijstenmakerij of de door haar ingeschakelde partij zal alle veiligheidsmaatregelen nemen die van haar in redelijkheid verlangd kunnen worden om schade aan de in artikel 6.1 omschreven goederen te voorkomen.

6.3.   Atelier Pantazi Lijstenmakerij is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het te niet gaan van of het gestolen worden van deze goederen gedurende de periode dat Atelier Pantazi Lijstenmakerij of de door haar ingeschakelde partij de goederen onder zich heeft of gedurende de periode dat de goederen in het kader van de overeenkomst worden getransporteerd.

6.4.   Alle bewaring/opslag/transport van goederen bij/door Atelier Pantazi Lijstenmakerij of bij/door de door haar ingeschakelde partij zal geschieden voor rekening en risico van de koper. De koper dient zich tegen alle risico’s, die de goederen van de koper tijdens de duur van de opslag en/of vervoer kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren. De prijzen die Atelier Pantazi Lijstenmakerij voor haar producten en/of werkzaamheden hanteert zijn ook niet op het verzekeren van deze goederen afgestemd.

6.5.   Atelier Pantazi Lijstenmakerij is bevoegd de afgifte van goederen die zij voor de koper in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vorderingen door de koper ter zake van enige overeenkomst zijn voldaan.

Artikel 7.      Garantie

7.1.  Tot de garantie behoren enkel productiefouten in de producten toegeleverd door onze leveranciers. Lijsten zijn kwetsbaar voor beschadiging omdat deze vaak gipslagen of krasgevoelige laklagen bevatten. Hierdoor is het heel lastig vast te stellen is wie en wat de schade heeft veroorzaakt. De klant dient daarom de lijst/inlijsting direct bij afhalen te controleren op onvolkomendheden en deze direct te melden.

7.3.   Mocht de koper desalniettemin een onvolkomendheid ontdekken waarvan de koper oordeelt dat het mogelijk een fabrieksfout betreft dan dient zij/hij dat schriftelijk of via de e-mail één week te melden nadat de koper de inlijsting heeft opgehaald.. De koper dient duidelijk te vermelden wat het gebrek is. Het feit dat Atelier Pantazi Lijstenmakerij de garantieclaim van de koper onderzoekt, betekent niet (automatisch) dat Atelier Pantazi Lijstenmakerij de garantieclaim van de koper accepteert. Het is aan het oordeel van Atelier Pantazi om te zien of het wel of niet een fabrieksfout betreft.

7.4.   Indien het product binnen de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt door Atelier Pantazi Lijstenmakerij geaccepteerd, dan zal Atelier Pantazi Lijstenmakerij, naar haar keuze, het product repareren, het product vervangen of de prijs voor het betreffende product (deels) crediteren. De aansprakelijkheid van Atelier Pantazi Lijstenmakerij is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 13 is opgenomen.

7.5.   De te dezen genoemde garantie geldt niet indien:

a.   de koper het product onoordeelkundig of oneigenlijk heeft gebruikt.

b.   zonder schriftelijke toestemming van Atelier Pantazi Lijstenmakerij, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product;

c.    de koper het product heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is . Voorbeelden hiervan zijn, maar niet beperkt tot deze voorbeelden, tot het hangen van lijsten of inlijstingen in vochtige ruimtes zoals sauna’s, badkamers, buiten (al dan niet onder een afdak);

d.   gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, rook, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;

e. gevolgen ontstaan door klimatologische omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn maar zijn niet beperkt tot bijvoorbeeld ongewone fluctuaties van temperatuur, luchtvochtigheid, eventueel veroorzaakt door verstoorde natuurlijke convectie en ventilatie. In inlijstingen zijn vaak producten van hout en papier verwerkt. Hout en papier zijn daar zeer gevoelig voor en derhalve kan Atelier Pantazi daar geen garantie op geven.

f Inlijstingen zijn niet bedoeld om geregeld van locatie te wisselen, daarom kan Atelier Pantazi niet aansprakelijk gesteld worden door schade ontstaan door frequente locatie verandering,, zoals bijvoorbeeld door exposities. Door regelmatig te veranderen van locatie kunnen lijmverbindingen zwakker worden en gevoeliger worden voor breuk. Atelier Pantazi is derhalve niet aansprakelijk voor schade en vervolgschade bij inlijstingen die deelnemen of deelgenomen hebben aan exposities. Onder vervolgschade wordt verstaan zowel interne als externe schade. Interne schade is schade aan de lijst, inlijsting of het ingelijste kunstwerk. Onder externe schade wordt verstaan alle schade zoals vervolgschade door vallen, breken of financiele schade voortvloeiend hieruit., waaronder maar niet beperkt tot omzetschade, etc. etc.

g.   er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;

fh   gebreken veroorzaakt zijn door goederen die niet door Atelier Pantazi Lijstenmakerij zijn geleverd;

7.6.   Het vervangen van een geleverd product en/of het herstellen van een product verlengt de garantieperiode niet.

7.7.   Na verloop van de garantietermijn is Atelier Pantazi Lijstenmakerij gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

Artikel 8.      Eigendomsvoorbehoud voor de koper zijnde een bedrijf

8.1.   Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Atelier Pantazi Lijstenmakerij, totdat alle vorderingen die Atelier Pantazi Lijstenmakerij op de koper heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

8.2.   Zolang de eigendom van het product niet op de koper is overgegaan, mag de koper het product niet:

a.   verpanden;

b.   aan derden enig ander recht daarop verlenen;

c.    buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

8.3.   De koper is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Atelier Pantazi Lijstenmakerij veilig te stellen. De koper is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan Atelier Pantazi Lijstenmakerij te verstrekken.

8.4.   Indien de koper zijn verplichtingen jegens Atelier Pantazi Lijstenmakerij niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Atelier Pantazi Lijstenmakerij gerechtigd het product zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Atelier Pantazi Lijstenmakerij op volledige schadevergoeding. Alle kosten die Atelier Pantazi Lijstenmakerij moet maken om het product terug te nemen, waaronder transport- en opslagkosten, worden aan de koper in rekening gebracht.

8.5.   Indien Atelier Pantazi Lijstenmakerij gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de koper verplicht Atelier Pantazi Lijstenmakerij of de door Atelier Pantazi Lijstenmakerij ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie waar het product zich bevindt.

8.6.   Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de koper Atelier Pantazi Lijstenmakerij hiervan direct op de hoogte stellen en zal de koper onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Atelier Pantazi Lijstenmakerij.

8.7.   De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Atelier Pantazi Lijstenmakerij toekomende rechten onverlet.

Artikel 9.      Onderzoek/reclames

9.1.   De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

9.2.   Eventuele zichtbare tekorten behoren direct aan Atelier Pantazi Lijstenmakerij te worden gemeld.

Artikel 10.    Betaling

10.1.   Tenzij anders overeengekomen dient de betaling netto contant plaats te vinden bij levering, (cash of pin betaling).

10.2.   Atelier Pantazi Lijstenmakerij zal bij bestelling van losse materialen (zonder onderpand) een aanbetaling vragen van de koper. De hoogte van de aanbetaling bedraagt in het algemeen 50% van het aankoopbedrag tenzij anders ter plekke overeengekomen, wat schriftelijk wordt bevestigd op de aankoop order.

10.3.   Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

10.4.   Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. De consument is de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de consument in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de koper in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de koper. Bij de koper zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

10.5.   In geval van liquidatie, beslag, faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Atelier Pantazi Lijstenmakerij en de verplichtingen van de koper jegens Atelier Pantazi Lijstenmakerij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11.    Opschorting en ontbinding

11.1.   Atelier Pantazi Lijstenmakerij is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

a.   de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de koper geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;

b.   na het sluiten van de overeenkomst Atelier Pantazi Lijstenmakerij ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

11.2.   Voorts is Atelier Pantazi Lijstenmakerij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3.   Atelier Pantazi Lijstenmakerij de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 12.    Intellectuele eigendom

12.1.   Onverminderd het overige in deze algemene leveringsvoorwaarden bepaalde behoudt Atelier Pantazi Lijstenmakerij zich de rechten en bevoegdheden voor die Atelier Pantazi Lijstenmakerij toekomen op grond van de Auteurswet.

12.2.   De in het kader van de overeenkomst eventueel door Atelier Pantazi Lijstenmakerij tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen en andere materialen blijven eigendom van Atelier Pantazi Lijstenmakerij en mogen niet door de koper zonder schriftelijke toestemming van Atelier Pantazi Lijstenmakerij worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

12.3.   De koper vrijwaart Atelier Pantazi Lijstenmakerij voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 13.    Aansprakelijkheid en verjaring

13.1.   Atelier Pantazi Lijstenmakerij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a.   daden of nalatigheden van de koper;

b.   nalatigheden of ondeskundig handelen door de koper wat betreft het ophangen en onderhoud van geleverde producten. Atelier Pantazi is evenmin aansprakelijk voor eventuele vervolgschade hierdoor en hiervan;

c.    beschadigingen aan geleverde producten ten gevolge van mechanische, klimatologische (waaronder, maar niet beperkt tot temperatuur- en luchtvochtigheid-fluctuaties) en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

d.   normale slijtage aan de geleverde producten;

e.   verkleuring en veroudering van de geleverde producten ten gevolge van de inwerking van het licht (UV-straling);

f.    enige andere van buitenaf komende oorzaak;

g.   doorlopen van kleuren tijdens het wassen van borduurwerken door het niet kleurecht zijn van door de koper gebruikte materialen;

h.   kleurafwijkingen in het gehele assortiment door handmatige afwerkingen of verschil in verfbaden;

i.    zichtbaar worden van niet afgehechte draden of oversteken van borduurwerk als de koper deze ter inlijsting aanbiedt;

j.    overmacht, zie artikel 14.

13.2.   Atelier Pantazi Lijstenmakerij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Atelier Pantazi Lijstenmakerij is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

13.3.   Atelier Pantazi Lijstenmakerij is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

13.4.   Indien Atelier Pantazi Lijstenmakerij aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Atelier Pantazi Lijstenmakerij beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Atelier Pantazi Lijstenmakerij gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Atelier Pantazi Lijstenmakerij beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.5.   Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de koper uit welken hoofde ook jegens Atelier Pantazi Lijstenmakerij vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de koper deze rechten en/of bevoegdheden jegens Atelier Pantazi Lijstenmakerij kan aanwenden, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

13.6.   Indien de koper niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Atelier Pantazi Lijstenmakerij handelt, dan dient de koper alle schade te vergoeden die Atelier Pantazi Lijstenmakerij daardoor lijdt of heeft geleden..

13.7. Het advies van Atelier Pantazi is leidend bij elke inlijsting. Indien de klant van het advies wil afwijken, dan is Atelier Pantazi nimmer aansprakelijk voor schade aan het ingelijste werk, de inlijsting en eventuele vervolgschade in de breedste zin van het woord.

Artikel 14.    Overmacht

14.1.   Atelier Pantazi Lijstenmakerij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Atelier Pantazi Lijstenmakerij door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Atelier Pantazi Lijstenmakerij of haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Atelier Pantazi Lijstenmakerij, haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.

14.2.   Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Atelier Pantazi Lijstenmakerij.

14.3.   Indien er sprake is van overmacht, dan zal Atelier Pantazi Lijstenmakerij niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Atelier Pantazi Lijstenmakerij als de koper, eventueel onder aanpassing van de door de koper te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 15.    Annuleren

15.1.   Indien de koper de aan Atelier Pantazi Lijstenmakerij gegeven opdracht annuleert, zal Atelier Pantazi Lijstenmakerij de koper administratie- en annuleringskosten in rekening brengen. Deze bedragen 10% van de totaalprijs per calculatienummer, met een minimum van Euro 10,00 en een maximum van Euro 25,00  per calculatienummer. Indien het voor Atelier Pantazi Lijstenmakerij niet meer mogelijk is de order bij haar toeleverancier te annuleren, dan zal de koper, naast de bovengenoemde annuleringskosten, de door Atelier Pantazi Lijstenmakerij voor de door de koper gedane opdracht bestelde producten af moeten nemen tegen de daarvoor geldende prijzen.

Artikel 16.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1.   Op elke overeenkomst tussen Atelier Pantazi Lijstenmakerij en de koper is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2.   Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de koper en Atelier Pantazi Lijstenmakerij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Atelier Pantazi Lijstenmakerij gevestigd is. De consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Atelier Pantazi Lijstenmakerij schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 17.    Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

17.1.   Deze leveringsvoorwaarden zijn vindbaar op onze website

17.2.   Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie